Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Een supermarkt voor Zuidoostbeemster; komt die nu wel of niet?
Middenbeemster, 7 september 2016    
  Persoonlijk voel ik mezelf bevoorrecht om op nog geen honderd meter afstand van een supermarkt te wonen. Toegegeven, het is niet de allerbeste plek waar het betreft de verkeerssituatie en zeker niet waar de bevoorrading in het geding is, maar ja, de super is nu eenmaal gegroeid van een buurtsupermarkt naar een Deen vestiging, waar niet alleen publiek uit Middenbeemster zijn inkopen doet en waar je iedereen ontmoet. Met mij zullen inwoners van Middenbeemster, maar ook de 'weggers' zich gelukkig prijzen met de sociale functie die de supermarkt tevens heeft: op deze plek kan gepind worden, medicijnen opgehaald en pakjes opgestuurd. Ook zijn er naast de supermarkt meer winkels en er is de vrijdagse markt.
Dan denk ik wel eens aan de bewoners van Zuidoostbeemster, die nagenoeg verstoken zijn van een dergelijke supermarkt. Ja, natuurlijk is er de rijdende melkwagen en een winkel die groenten verkoopt en die vervullen ook een sociale functie, maar je kunt toch niet verwachten dat de bewoners van een zo sterk uitdijende woonwijk daar allemaal terecht kunnen. Voor velen is het toch de brug over naar supermarkten in Purmerend al is het parkeren daar ook niet altijd even prettig. Omdat in Zuidoostbeemster de wens werd geuit dat men hier ook graag een supermarkt wilde hebben, werd als geschikte plek het nog onbebouwde stukje grond schuin tegenover de school en het Multifunctioneel Centrum, aangewezen. Er werden enquetes gehouden om vast te kunnen stellen wat de wensen zoal zouden zijn.  

 

  De betreffende plek was door De Beemster Compagnie, de samenwerking tussen Gemeente Beemster en BPO voor de bouw van woningen bestemd. Aan de hand van de uitslag van de enquete werd door het College van B & W aan de raad gevraagd een principebesluit te nemen voor de vestiging van een supermarkt aan het Middenpad in De Nieuwe Tuinderij-West schuin tegenover de school en naast de speeltuin. Dit voorstel was overigens al op 15 december 2015 in de Gemeenteraad besproken, maar bij de behandeling bleken er veel vragen te zijn gerezen met name of dit wel de juiste locatie binnen Zuidoostbeemster was en of de verkeerssituatie ongunstig beïnvloed zou worden. Daarom werd dit onderwerp op 6 september nogmaals ter discussie aangeboden.
Het debat
Persoonlijke aanwezigheid in de raadszaal is thans gelukkig niet meer nodig. Via internet (https://gemeentebestuur.beemster.net) is alles wat hier wordt gezegd op alle uren van de dag thuis te volgen. Wellicht een reden om niet 's avonds om half tien nog naar het Gemeentehuis te gaan. In een 1 uur en 15 minuten durend debat probeerden de raadsleden er opnieuw uit te komen. Heel in het kort samengevat werd het volgende gezegd:
Raadslid G.Groot (D66) wilde een verhandeling geven over de noodzakelijkheid en wenselijkheid. Omdat er niemand aan dood gaat als er geen supermarkt komt, vond hij dat de vestiging van een supermarkt nog maar even moest wachten.
 

  Raadslid Erika Helder (VVD) vond een vestiging op de plek Middenpad wel haalbaar en zeker ook voor ouderen goed bereikbaar. Wel stelde ze voor de mogelijkheden van de route voor de bevoorrading beter te bekijken. Een als alternatief voorgestelde plek, het terrein van Jonk aan de Purmerenderweg, vond ze helemaal niet veilig en minder geschikt als ontmoetingsplaats.
Namens het CDA gaf Raadslid A.Commandeur haar groot gelijk en benadrukte dat het geen zaak voor de raad is om in te gaan op economische haalbaarheid. Hij vond het overdreven te wachten tot er nog meer woningen staan. "Dit is de enig zinnige plek." In tweede instantie betreurde hij het standpunt van de BPP, die altijd probeert op de bres te staan voor alle mensen, ook als ze geen koeien hebben.
Raadslid Leo Schagen (BPP) repte over het veranderende verkeerspatroon en geluidshinder: alle dagen van 8 tot 8 open en klanten zullen meer met de auto komen. De belofte van een pinautomaat en een balie voor de post vond hij een worst die werd voorgehouden. In tweede instantie was hij teleurgesteld over het niet aanwezig zijn van insprekers, hetgeen hij een bevestiging vond van ongeïnteresseerdheid. "De BPP is niet tegen een supermarkt maar ik vind dat met bouwen gewacht moet worden op lokatie Nieuwe Tuinbouw2."
Raadslid Vinke (PvdA/Gr.L.) verklaarde ook niet geheel tegenstander te zijn van een supermarkt, maar vindt het allemaal veel complexer liggen en gaf de voorkeur aan het alternatief: de Purmerenderweg.
 
  Wethouder D.Butter haalde de enquete aan, waarmee is aangewezen dat volgens 75% van de geënquetteerden, in hoofdzaak ouderen, verklaarden in de supermarkt boodschappen te zullen gaan doen. Waar het betreft vrees voor overlast door vrachtverkeer deelde hij mee dat de aanvoer van goederen via de achter- en zijkant van de supermarkt zou komen en dat er 70 parkeerplaatsen bij de winkel komen. In zijn slotconclusie probeerde hij de vele bezwaren te ontzenuwen. Wat kosten betreft zal de opbrengst van de WOZ in beide gevallen elkaar niet ontlopen. Besloten werd de discussie op de raadsvergadering van 27 september nogmaals op de agenda te zetten.
Wie het allemaal precies wil weten, kan deze link aanklikken: (raadsvergadering)
De zaak lijkt nog ingewikkelder te worden. Immers in Zuidoostbeemster wordt door de bevolking al luid verkondigd, dat het realiseren van de Nieuwe Tuinderij1 wel genoeg is geweest en dat ZOB2 er niet mag komen. Het moet groen blijven.
Bovendien wil de man van de melkwagen wil zijn service vergroten bijvoorbeeld internet bestellingen verzorgen.
Aan het begin van het debat vertelde wethouder Butter, dat vrijwel met de laatste post een brief door de Gemeente Purmerend, de Gemeente waarmee Beemster ambtelijk samenwerkt, was bezorgd, waarin deze ook nog een advies, wilde geven. Hoewel de brief verder werd niet besproken, werd deze door de raadsleden wel aangehaald.
 

 

Omdat in de raadsvergadering twijfel werd uitgesproken over de rol die de Beemster Compagnie in het geheel speelde, toch nog even bij De Beemster Compagnie navraag gedaan of men de discussie had gevolgd. Men zei verbaasd te zijn door wat er tijdens de raadsvergadering werd gezegd. "Wij, De Beemster Compagnie en dus de Gemeente Beemster hadden op deze plek woningbouw gepland. Doordat veel bewoners aangaven hier een supermarkt te willen, hebben wij die enquete laten uitvoeren door ambtenaren van Purmerend en aan de hand daarvan hebben we op deze plek de supermarkt ingepland. Gaat het niet door, nou dan komen er gewoon woningen. Wij worden er niet beter van. Integendeel, we hebben er veel meer werk aan om het allemaal logistiek mogelijk te maken."