Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Oudjaarsreceptie Dorpsraad Middenbeemster zeer karig bezocht
Middenbeemster 20 december 2017
Of het tijdstip van 20 december door Dorpsraad Middenbeemster, gehouden in de Keijserin voor een Oudjaarsreceptie wel zo gunstig gekozen was, viel zwaar te betwijfelen, gezien de opkomst van slechts vier bezoekers, waarvan ook nog twee verslaggevers. In een periode die over het algemeen weinig nieuws biedt, was dit natuurlijk een prima moment om te horen of er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan. Hoewel er een flinke lijst onderwerpen op de agenda stond viel dat erg tegen.
De lopende zaken waren deze avond op een rijtje gezet, maar daar waren blijkbaar geen punten bij waar de bevolking voor te hoop loopt, zoals indertijd de discussie over een nieuw bushaltestation in de Gemeentetuin op 2 april 2016.

Toch bleken al deze punten onderwerpen te zijn, die door de bewoners van Middenbeemster waren aangedragen door middel van e-mails en telefoontjes.
NAM
Dat de Dorpsraad niet stil zitbleek wel uit het verhaal van voorzitter Bos. Hij was naar aanleiding van een aanstaande derde boring van de NAM aan de Oostdijk in Beemster daar eens gaan praten en liet zich voorlichten dat de boring geen gevaar voor verzakking van de bodem zal opleveren. In heel Nederland zijn nu ongeveer 400 plekken waar de NAM gas uit de bodem haalt. Kleinere velden dus, maar sinds in Groningen de gaskraan dichter is gedraaid, maken die kleine veldjes samen toch wel 40% van de Nederlandse aardgaswinning uit.
Klachten
Klachten van burgers betroffen de lawaaioverlast van het voormalige statige Heerenhuis, zich thans noemende Brasa: ook een punt op de agenda. "De uitbater, die geen disco-vergunning heeft, zoekt steeds de grenzen op en gaat daarbij te ver", aldus de conclusie van de Dorpsraad.
De verkeerschaos bij Deen was eveneens een veel gehoorde klacht. "Het valt niet mee de directie te overtuigen dat het de spuigaten uitloopt en dat gezocht moet worden naar oplossingen, maar Deen trekt zich er maar weinig van aan."
Wonen in de Beemster
Hoewel er flink gebouwd wordt, is dit veelal in de koopsector. Er is grote vraag naar kleinere (huur)woningen, zeker voor jongeren.
In sommige wijken moet worden voorkomen dat er gettovorming ontstaat. Zo werd de wijk Westerhem, waar onderverhuur aan buitenlandse werknemers plaats vindt en wietkwekerijen worden aangetroffen, al gekscherend aangeduid als toekomstige 'Tokkiewijk'. Als er overlast optreedt moet daar gehandhaafd worden en tot uitzetting overgegaan.
Luchtkwaliteit
Een vraag die niet op de agenda stond, maar naar boven borrelde betrof de luchtvervuiling door fijnstof, roet en stikstofdioxine. Volgens Natuur en Milieu Noord-Holland ligt de Beemster precies nog in het ongezonde gedeelte van Noord-Holland. Het verkeer en de industrie in de Noord/Holland zijn daar debet aan. Lees het rapport. De roetconcentraties zijn in die gemeenten gemiddeld zo hoog dat je niet meer van gezonde lucht kunt spreken. In het rapport worden Gemeentes aangeraden maatregelen te nemen, maar hoe staat 't met Schiphol? Over de vele vliegbewegingen over onze polder wordt niet gerept, want dit heeft natuurlijk te maken met hoger economisch belang.
Dit onderwerp heeft blijkbaar nog niet te hebben geleid tot wakker liggen. "Als in Beemster de lucht al niet gezond is, waar dan wel?" (daarvoor moet je dus wel helemaal naar Texel).
Gelukkig heeft Middenbeemster op het parkeerterrein voor het Gemeentehuis al wel twee electrische pompen, waar volgens verzekering goed gebruik van wordt gemaakt.

"Bij de foto: van het bestuur van de Dorpsraad waren aanwezig: Theo Conijn, Rolf de Voer, Ronald Bos en Nico Kaandorp. Richard v.d.Vaart was verhinderd. De Dorpsraad heeft een nieuwe website: http://dorpsradenbeemster.nl/midden/home/