Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Speeltuin 'De Vreugdegaard' wordt 50 jaar jong!
door Erny van de Kleut, oud-bestuurslid
    Middenbeemster, 29 juni 2017
In Middenbeemster is al sinds 1967 een openbare speeltuin 'De Vreugdegaard', volgens de notariële oprichtingsakte: 'Stichting Speelgelegenheid Beemster en is gelegen aan het Nicolaas Cromhoutlaantje in Middenbeemster.
Op zaterdag, 30 juni 2017 wordt in 'De Vreugdegaard' het 50 jaar bestaan gevierd.
Oorspronkelijk was dit een boomgaard, die behoorde aan de aangrenzende boerderij aan de Rijperweg.
Als oud-bestuurslid in de periode 1975-1985 ben ik in de archieven gedoken in een poging de geschiedenis van deze bijzondere speeltuin een beetje te reconstrueren.

 

Oprichting van de speeltuin in Middenbeemster
Op vrijdag 25 maart 1966 werd in de Gemeenteraad van Beemster een voorstel tot oprichting van een speelgelegenheid in Middenbeemster besproken. In de Binnendijks kwam het volgende bericht:

Stichting Speeltuin Middenbeemster vanavond in de raad.
In de vanavond te houden openbare raadsvergadering komt onder meer een voorstel aan de orde tot verlenen van medewerking aan de stichting Speelgelegenheid Middenbeemster voor het inrichten en exploiteren van een speeltuin te Middenbeemster.
Deze toekomstige speeltuin, gelegen aan 'de westzijde van de Nicolaas Cromhoutlaan, tussen boerderij Rijperweg 40 en rioolzuiveringsinstallatie en 2500 vierkante meter in oppervlakte, zal op verzoek van de stichting door de gemeente in orde worden gebracht als zodanig.De stichting heeft voorts een subsidie gevraagd welke de huur dekt en een jaarlijkse subsidie gelijk aan rente en aflossing van een aan te gane geldlening voor aanschaf van speelwerktuigen. Met deze aanschaf is een bedrag van fl 6000 gemoeid.Gelet op de grote behoefte die in Middenbeemster aan een speeltuin bestaat en overwegend dat de gevraagde medewerking alleszins redelijk is, stellen B. en W. de raad voor, voor het in orde brengen van het terrein een bedrag van fl 8000 beschikbaar te stellen. Hierin zijn begrepen fl. 600 materiaalkosten voor toegangsbrug, fl. 1000 voor afrastering,fl. 1250 voor beplanting en rietmatten, fl.500 voor het rooien van bomen, bezanden en bemesten van het terrein, fl 2500 voor het maken van een. zándbak van acht bij acht meter, fl. 1000 voor het aanbrengen van vijf parkbanken en, fl 1150 voor "onvoorzien".
B en W herinneren de raad er tenslotte nog aan, dat bij de totstandkoming van de speeltuin ‘De Spelemei’ in Z.O.Beemster een zelfde medewerking is verleend.

Oprichtingsdatum
Op 21 juni 1966 werden de Statuten opgemaakt ten behoeve van de Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster 'De Vreugdegaard'. In het uit tien leden bestaande bestuur zaten onder meer 'Frederika J.J.Houtman-Witmer, Cornelis de Waa, Hendrik Albertsma en Willem Doets.
Doelstelling
Van meet af aan is de speeltuin een open speelgelegenheid geweest, vrij toegankelijk voor de jeugd. Het inrichten en in stand houden van een speel- en instructiebad. (Dat instructiebad is er echter nooit gekomen).
Opening
De officiële opening vond plaats op 13 mei 1967 door voorzitter Pieter Koeman.
De speeltuin, oorspronkelijk een boomgaard, was een ideale beschutte speelplek waar de jeugd naar hartelust konden ravotten en als het warm was onder de schaduw van de nog aanwezige hoogstamfruitbomen heerlijk picnicken. Ook dieren vonden er een plekje. De heer Hellenberg had er een stukje afgebakend voor zijn geitjes en konijnen.
  1975-1985
In de jaren 70 werd het bestuur van de Stichting Speelgelegenheid gevormd door de dames Ina Schenke en Tine Albertsma. Omdat zij uit de kleine kinderen gegroeid waren wilden zij hget speeltuinwerk overdragen aan nieuwe enthousiaste bestuurders.
Eind 1975 deed zich de gelegenheid voor. Er was in dit jaar een knutselclubje gestart door de dames Wil Boos, Jopie Schregardus, Coby Jorritsma, Anneke van Berge en Erny van de Kleut en deze verklaarden zich daartoe bereid. Hun werd verzekerd dat het niet zoveel extra werk zou opleveren, zoals af en toe een activiteit in de Speeltuin organiseren.

Met de aanvaarding van de rol als speeltuinbestuurd kreeg de knutselclub een officiële status. Een van de oprichters van de speeltuin in 1967, Jet Houtman, werd bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. In eerste instantie werd de zandbak van nieuw zand voorzien.
Er vond onder dit bestuur in 1985 ook een bescheiden renovatie plaats waarbij met adviezen van de heer Rolf Oosterbaan, zoorzitter van de NUSO (Ned.Unie van Speeltuin Organisatie) nieuwe toestellen werden geplaatst, zoals de glijbaan, wipwapjes, kinderdraaimolen, tafeltennistafel en bandenschommel.

 
  De knutselclub
Die knutselclub genoot aanvankelijk gastvrijheid in het toenmalige clubhuis van de BeeJee, de oude varkensstal op het voormalige fruitbedrijf Leeghwater.
Omdat dit gebouwtje gesloopt moest worden in verband met de bouw van een nieuw gemeentehuis kon de knutselclub op woensdagmiddag terecht in de kantine van het gebouw van IJsclub Bamestra.
In de winter was het er behoorlijk koud. Van te voren moest daarom de kolenkachel al worden opgestookt en als er buiten ijs lag, lagen ook her en der de attributen van de ijsclub over de vloer van de kantine.
Het Bee-Jee gebouw
In de periode dat het nieuwe bestuur zitting had werd de vraag gesteld of ten behoeve van de bouw van een nieuw pand voor de BeeJee een reep grond van de speeltuin kon worden afgestaan. Toen dat gebouw gerealiseerd was, kon de knutselclub van de Speeltuin daarin terecht. De aanwezigheid van het BeeJee-gebouw opende ook nieuwe perspectieven. De knutselmiddagen konden hier nu worden gehouden.
Voor de eerste keer werd een tentennacht in de speeltuin georganiseerd. Die avond goot het die eerste keer met bakken uit de lucht, maar er werd besloten het evenement toch door te laten gaan.
 


  Met vijftig kinderen werd toen gebivakkeerd in het BeeJee-gebouw. Het was een dolle nacht maar heel gezellig. Hoewel het wel eens meer geregend heeft tijdens de tentennacht zijn deze extreme regenbuien niet meer voorgekomen.
Het knutselen werd een van de activiteiten onder de vlag van De Vreugdegaard. Zo werd meegedaan aan de Eerste Beemster Kinderspelendag; ook het eieren zoeken op Paasmorgen ontstond in deze tijd en er kwam een figuurzaagclub.
Het versieren van Speculaaspoppen op de woensdagmiddag voor Sinterklaas was altijd een groot succes.
In 1991 berustte het bestuur in handen van onder meer Anita Zwaneveld, Anita Kok, Rita Ootes en Rosaria Manshande. In hun periode vond er weer een grootscheeps renovatie van de speeltuin plaats, waarbij een prachtige kabelbaanen nieuwe schommels konden worden geplaatst. Er kwam ook een prachtig toegangshek.
De heropening was op 1 mei 1991 in aanwezigheid van Burgemeester W.Cattel en de wethouders M.Termeulen en B.Kooiman.
In 1994 vond crisisberaad plaats, want de BeeJee dreigde gesloten te worden. Het bestuur van De Vreugdegaard bleek bereid er zijn schouders onder te zetten.
 
  Zo kon het jeugdwerk, maar ook activiteiten voor de wat oudere jeugd in het eigen honk worden behouden.
Er werd een apart bestuur gevormd voor het BeeJee, er kwam een jongerenbestuur en een activiteitencommissie en het BeeJee gebouw werd flink onder handen genomen.
In mei 2002
deed de Speeltuin mee aan de landelijke spelletjesdag. Aan deze dag was ook een ontwerpwedstrijd voor alweer een restauratie van de speeltuin verbonden. Diverse toestellen waren als te gevaarlijk aangemerkt en die moesten worden verwijderd.

Maar intussen waren donkere wolken boven de speeltuin komen drijven. Het gemeentebestuur openbaarde plannen om op deze prachtige speelplek een nieuwe peuterspeelzaal te plaatsen. Gelukkig heeft de gemeenteraad na inspraak van de toenmalige voorzitter Johanna Roet, ingezien dat dit niet de juiste besluit zou zijn. De verweerders werden in het gelijk gesteld en zo kon de speeltuin worden behouden. In 2005 kon Johanna met haar bestuur een geheel gerenoveerde speeltuin openen.
Gelukkig zijn er anno 2017 ook nog weer moeders, die het speeltuinwerk willen voortzetten.

 
Helaas zijn tot ongeveer het jaar 2000 geen foto's voorhanden. Alle beschikbare foto's dateren daarom van na de eeuwwisseling. Voor dit artikel is een aantal foto's gebruikt, die gemaakt zijn tijdens de feestelijke opening in 2005.